Algemene voorwaarden

Hier vind je de voorwaarden waaronder wij als The A-Collection onze producten zoals getoond op onze website aan u leveren. Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag.

1. Informatie over ons

The A-Collection is een eenmansbedrijf, statutair gevestigd en kantoorhoudend in Den Bosch, Pettelaarpark 84, 5216 PP, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55031064, btw-identificatienummer NL851537418B01, handelend onder de naam The A-Collection. The A-Collection is te bereiken via mailadres: klantenservice@the-a-collection.nl

2. Beschikbaarheid van diensten

The A-Collection koopt en verkoopt tweedehands designer artikelen. Voor de verkoop van tweedehands producten maakt The A-Collection enkel en alleen gebruik van een website. Wij nemen alleen bestellingen van klanten aan die woonachtig zijn in Nederland of België.

3. Minstens 18 jaar

Met het plaatsen van een bestelling verklaar jij dat:
(a) je wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan
(b) je ten minste 18 jaar bent.

4. De totstandkoming van het contract

4.1. Als je een bestelling bij ons hebt geplaatst, krijg je van ons hiervan een e-mailbevestiging. Dit betekent niet automatisch dat wij uw bestelling accepteren. Het betekent alleen dat wij je bestelling hebben ontvangen. Door middel van het bestellen van een product van The A-Collection bied je aan een product van ons te kopen. Alle bestellingen dienen eerst door ons te worden geaccepteerd. Als wij overgaan tot het accepteren van je bestelling, krijg je van ons een orderbevestiging. Alleen in het geval dat je van ons een orderbevestiging hebt gekregen, komt er een contract tot stand tussen jou en The A-Collection.

4.2. Het contract dat dan wordt gesloten heeft alleen betrekking op die producten die door jou zijn besteld en waarvoor je een orderbevestiging van ons hebt gekregen. Wij zijn niet verplicht andere producten te leveren waarvoor je (nog) geen orderbevestiging hebt gehad.

4.3. Als je meerdere producten bij ons bestelt, kan het zo zijn dat je meerdere e-mails krijgt van ons ter bevestiging van het feit dat we je bestellingen hebben binnengekregen. Ook kun je dan meerdere orderbevestigingen krijgen.

4.4. Als er meerdere producten worden besteld en deze worden na een orderbevestiging ook door ons geleverd, dan zouden de producten ook afzonderlijk kunnen worden toegestuurd door ons.

5. Recht op annulering van je bestelling

5.1. Als je als consument een contract aangaat met ons voor het leveren van 1 of meerdere producten, heb je het wettelijk recht om de bestelling te annuleren om welke reden dan ook. Het is daarbij wel noodzakelijk dat het gele beveiligingslabel niet is verwijderd en het product in oorspronkelijk staat aan ons wordt aangeleverd. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug. Je kunt annuleren vanaf het moment dat je van ons een orderbevestiging hebt gekregen tot veertien dagen nadat je de producten bij jou thuis hebt ontvangen.

5.2. Om een bestelling te annuleren nog voordat je ons pakket hebt ontvangen, kun je ons eenvoudig een mail sturen op: info@the-a-collection.nl. Als je de producten al wel hebt ontvangen en toch wil afzien van koop, dien je deze retour eerst aan ons door te geven. Dit kan online via het invullen van het retourformulier. Bij sommige retourredenen wordt aanvullende informatie verplicht gesteld. Wordt hier niet aan voldaan, of de retourreden blikt onjuist te zijn, zal dit gevolgen hebben voor de verdere afhandeling van de retour. Als wij een retourzending goedkeuren, krijg je van ons een retourlabel doorgestuurd dat je kunt uitprinten en op de doos kunt plakken. Je bent wettelijk verplicht om de producten met redelijke zorg te behandelen zolang je deze in je bezit hebt. Ook om deze op de juiste en zorgvuldige manier terug te sturen.  

6. Beschikbaarheid en levering

Je bestelling zal worden geleverd voor de in de orderbevestiging genoemde leveringsdatum. Als er geen leveringsdatum is doorgegeven, zal de bestelling binnen een redelijke termijn worden geleverd. Behoudens uitzonderlijke situaties.

7. Eigendom

7.1. Vanaf het moment dat de producten bij jou thuis zijn afgeleverd, zijn ze jouw verantwoordelijkheid.

7.2. Jij wordt pas eigenaar van een product als wij het verschuldigde bedrag in zijn volledigheid hebben ontvangen.

8. Betaling

8.1. De prijs van de producten zijn zoals ze worden aangegeven op onze website. Behalve waar sprake is van een kennelijke fout. Op onze website staat een groot aantal producten. En het kan altijd voorkomen dat (ondanks onze inspanningen) sommige van de op onze website genoemde producten onjuist zijn geprijsd. Standaard controleren wij de prijzen voorafgaand aan de verzendprocedure. Als dan blijkt dat de prijs van het product lager ligt, zullen wij bij jou een lagere prijs in rekening brengen. Als de prijs hoger blijkt te liggen dan de prijs die wordt vermeld op de website zullen wij contact met je opnemen voordat wij het product naar je toe sturen of de bestelling niet aannemen en je daarvan op de hoogte stellen. Als de gemaakte fout met de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht de producten tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

8.2. De prijzen van onze producten op de website zijn inclusief btw.

8.3. Prijzen van producten kunnen op ieder moment worden gewijzigd door ons. Deze wijzigingen zijn echter niet van toepassing op bestellingen waarvoor al een orderbevestiging is ontvangen.

9. Restitutie

Als je een product retourneert:

  • Omdat je het contract hebt geannuleerd binnen de herroepingstermijn van 14 dagen (zie artikel 5.1. over de aanvang van deze periode) wordt de aan jou verschuldigde restitutie zo snel mogelijk verwerkt. In ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop jij via onze website aangaf het contract te willen annuleren. In dit geval wordt het volledige aankoopbedrag van het product aan je overgemaakt.
  • Om welke andere reden dan ook (bijvoorbeeld omdat het product volgens jou een gebrek vertoont) zal het geretourneerde product door ons worden onderzocht en zullen wij je binnen een redelijke termijn per e-mail iets laten weten over eventuele restitutie.
  • Het retourneren van een product van The A-Collection is niet gratis. Verder dien je een retour altijd eerst bij ons aan te melden via ons online retourformulier.
10. Gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of het niet tijdig nakomen van onze verplichtingen als deze een gevolg zijn van gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen (overmacht). Hieronder vallen handelingen, gebeurtenissen, niet-gebeurtenissen, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer liggen. Bijvoorbeeld stakingen, binnenlandse onlusten, rellen, terroristische aanvallen, brand, explosies, storm, overstromingen, het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, vliegverkeer, het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecomnetwerken, wetten, regels of beperkingen van de overheid en pandemieën. De nakoming van onze verplichtingen worden dan geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin het geval van overmacht voortduurt.

11. Afstandsverklaring

11.1.Als wij op enig moment gedurende de looptijd van een contract verzuimen erop aan te dringen dat u uw verplichtingen ingevolge het contract strikt dient na te komen of als wij verzuimen een van de rechten of rechtsmiddelen waartoe wij ingevolge het contract toe zijn gerechtigd uit te oefenen, dan vormt dat geen afstandsverklaring van die rechten of rechtsmiddelen en ontslaat u dat niet van de nakoming van deze verplichtingen.

11.2. Als wij in een verzuimsituatie geen nakoming afdwingen, dan heeft dit geen gevolgen voor toekomstige verzuimsituaties.

12. Scheidbaarheid

Als een rechter of andere bevoegde instantie beslist dat een bepaling in deze voorwaarden of een bepaling in een contract tot op zekere hoogte nietig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, wordt de betreffende voorwaarde uitsluitend tot zoverre van de andere voorwaarden gescheiden. De andere voorwaarden zullen voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

13. Recht op wijziging van de voorwaarden

13.1.The A-Collection heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.

13.2. De voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat je de producten bij ons bestelt, zijn op u van toepassing. Tenzij de wijzigingen van deze voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie verplicht worden gesteld. Of als we je in kennis stellen van de wijziging van de voorwaarden voordat je de orderbevestiging ontvangt. In dat geval hebben wij het recht aan te nemen dat je de wijziging van de voorwaarden hebt geaccepteerd. Tenzij je ons binnen 14 dagen nadat je onze producten hebt ontvangen, in kennis stelt van het tegendeel.

14. Recht

Contracten voor de aankoop van producten via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten of de totstandkoming daarvan(met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Nederlands recht. Dit betekent dat deze zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.

15. Klarna

15.1. In samenwerking met Klarna Bank AB bieden wij de betaalmethoden Betaal nu of Betaal later aan. Om Klarna – Betaal Achteraf als je betalingsoptie te selecteren, dien je minimaal 18 jaar oud zijn bij het plaatsen van de bestelling, een Nederlandse bankrekening te hebben en je moet je Nederlandse woonadres gebruiken bij het plaatsen van je bestelling. Wanneer je voor Klarna – Betaal nu of – Betaal Achteraf kiest als betaalmethode zal er 4 EUR aan administratieve kosten in rekening worden gebracht. De administratiekosten zijn niet restitueerbaar en zullen niet worden gerestitueerd in verband van een retour.

15.2. Wanneer je Klarna – Betaal Achteraf kiest als betaalmethode, zal Klarna de factuur naar je e-mailadres sturen zodra je bestelling is verzonden. Je hebt 14 dagen de tijd om je betaling af te ronden. In het geval van een te late betaling kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

15.3 Retourzending en terugbetaling via Klarna
Als je voor Klarna – Betaal nu hebt gekozen, zal het bedrag binnen 1-3 werkdagen worden overgemaakt. Als je een terugbetaling ontvangt nadat je je factuur met Klarna – Betaal Achteraf hebt betaald, zal het bedrag ook binnen 1-3 werkdagen worden overgemaakt.

* Voor de volledige voorwaarden van Klarna, klik op de onderstaande link:
   Klarna’s algemene voorwaarden.